DATASKYDDSFÖRORDNING (GDPR)

POLICY

Behandling av personuppgifter (Medlemmar hos CrossFit WasaBox). Vi (CrossFit GymitGear Oy) vill att du skall kunna känna dig trygg med den information du lämnar till oss (personuppgifter). Vi vill skydda din integritet och vi säljer inte dina uppgifter till andra företag. Vi har därför upprättat denna policy som utgår från de nya lagar I dataskyddslagstiftningen.


SYFTE

Vi använder dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som medlem. Vi ser till att inte behandla mer personuppgifter än vad som behövs för att kunna ge de tjänster som du som kund har hos oss. Vi kan också behöva dina uppgifter för att uppfylla vissa lagar.


ANSVARIG

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter är GymitGear Oy, FO 3148654-1


VI HANTERAR FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER:

Vi tar endast in personuppgifter då vi har laglig grund för det. Det är till för att kunna styrka upp ditt medlemskap hos oss eller när du gör inköp hos oss. Här är exempel på personuppgifter vi kan samla in:

– Namn
– Adress
– Email
– Telefonnummer / Mobilnummer
– Vid fakturering och andra bankrelaterade uppgifter
– Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger
– Innehåll som du själv publicerar (användargenererat innehåll) 


VI ANVÄNDER UPPGIFTERNA TILL:

Vi använder dina personliga uppgifter för att kunna uppfylla ditt kontrakt och tillvara ta de rättigheter och fullgöra de förpliktelser som ingår i detta.

Vi använder dina personliga uppgifter för att identifiera dig som kund, så du får tillgång till våra anläggningar, så du kan boka/deltaga på timmar samt nyttja andra aktiviteter som ingår i ditt kontrakt.

Vi använder dina personliga uppgifter för att behandla dina betalningar.

Vi använder dina personliga uppgifter för att skicka dig nyhetsbrev och kampanjer.

Vi använder dina personliga upppgifter för att Informera dig om våra tjänster / produkter.

Vi använder dina personliga upppgifter för att följa lagar,domstols- och myndighetsbeslut föreskrifter.

 


HUR UPPGIFTERNA INHÄMTAS:

Dina uppgifter samlas in i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Även uppgifter samlas in i samband med att du registrerar dig till en kurs/träningstillfälle, tar kontakt med oss, söker anställning i vårt företag, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

 


VAR SPARAS UPPGIFTERNA?

Registret finns på Tehdens lösenordsskyddade tjänst. Dina uppgifter kan även sparas på en lösenordsskyddad dropbox server.

 
VEM HAR TILLGÅNG TILL UPPGIFTERNA?

Anställda

Våra anställda kommer att ta del av dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla kontraktet.

Leverantörer och andra

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster som direkt eller indirekt krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Sådana leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar (outsourcing), marknadsförings plattformar och affärssystemets leverantör. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet enligt gällande dataskyddsreglering

Myndigheter och Räddningstjänst

Vi lämnar ut dina personuppgifter till myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut, samt till polis och räddningstjänst vid samtal till nödcentralen.

 


DINA RÄTTIGHETER:

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, varför vi hanterar dina personuppgifter samt hur lång tid vi sparar dina uppgifter. Du har även rätt att få en kopia av all din personliga information.

Rätt till korrigering av information

Märker du att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter.

Rätt till radering

Vi sparar dina Kunduppgifter i enlighet med vad som framgår ovan. Du har dock alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi kommer då att radera dem i den mån som följer av gällande lag eller förordning.

Rätt att vägra

Du har rätt att vägra att vi använder oss av dina personliga uppgifter för direkt marknadsföring.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt.

 

KONTAKTA OSS:

Om du har frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta oss.

GymitGear Oy

Ruutikellarintie 5
65100 VAASA
info@crossfitwasabox.fi